LOGO

  Available courses

  CONTENIDOS DEL LIBRO DE HISTORIA DE 3º ESO:

  ¿PARA QUÉ ESTUDIAR FILOSOFÍA?

  Espero que a lo largo de este curso irás encontrando la respuesta a esta pregunta compleja.

  Por de pronto te digo que, así, y a grandes líneas, podemos decir que el estudio de la filosofía ayuda a pensar. Sí.... a pensar. Es verdad que siempre estamos pensando, dándole vueltas a las cosas. Es verdad que todos pensamos, pero pensar ordenadamente es otra cosa. La Filosofía te ofrece herramientas para pensar con cierto rigor, y evitar falacias, y trampas. No es tan fácil. Darse cuenta de ello es ya hacer filosofía.

  Ya lo irás viendo, por lo menos así lo espero.

  Porque saber utilizar el cerebro es una condición para la libertad.

  Y este mundo necesita gente que sepa pensar.

  Curso de Geografía de 3º de Secundaria impartido por D. José Manuel Sánchez Gómez.

  Este curso pretende agrupar los materiales más básicos de trabajo, plantillas de ayuda al estudio, recursos y enlaces para gestionar los contenidos de los temas del libro de texto (Edebé).

  Su uso será para ofrecer al alumnado el seguimiento de la materia, de las calificaciones y poder entregar tareas "online" que serán evaluadas por competencias.

  Desarrollo de  los temas del curso de HMC de 1º de bachillerato, tareas online y ampliación de la información de clase.

  Al llarg d'aquest curso treballarem el següents competències:

  • Resoldre problemes relacionats amb situacions diverses de l'àmbit social i en la iniciació als àmbits professional i científic utilitzant estratègies formals, representacions i conceptes que permeten la generalització i abstracció de les solucions.
  • Explorar, formular i generalitzar conjectures i propietats matemàtiques, fent demostracions senzilles i reconeixent i connectant els procediments, els patrons i les estructures abstractes implicats en el raonament.
  • Construir models matemàtics generals utilitzant conceptes i procediments matemàtics funcionals amb la finalitat d'interpretar, analitzar, comparar, valorar i fer aportacions a l'abordatge de situacions, fenòmens i problemes rellevants en l'àmbit social i en la iniciació als àmbits professional i científic.
  • Implementar algoritmes computacionals organitzant dades, descomponent un problema en parts, reconeixent patrons i emprant llenguatges de programació i altres eines TIC com a suport per a resoldre problemes i afrontar desafiaments de l'àmbit social i d'iniciació als àmbits professional i científic.
  • Manejar amb precisió el simbolisme matemàtic fent transformacions i conversions entre representacions iconicomanipulatives, numèriques, simbolicoalgebraiques, tabulars, funcionals, geomètriques i gràfiques que permeten pensar matemàticament sobre situacions de l'àmbit social i d'iniciació als àmbits professional i científic.
  • Produir, comunicar i interpretar missatges orals i escrits complexos de manera formal, emprant el llenguatge matemàtic, per a comunicar i intercanviar idees generals i arguments sobre característiques, conceptes, procediments i resultats relacionats amb situacions de l'àmbit social i d'iniciació als àmbits professional i científic.
  • Conéixer el valor cultural i històric de les matemàtiques i identificar les seues aportacions en els avanços significatius del coneixement científic i del desenvolupament tecnològic especialment rellevants per a abordar els desafiaments amb els quals s'enfronta actualment la humanitat.
  • Gestionar i regular les emocions, creences i actituds implicades en els processos matemàtics, assumint amb confiança la incertesa, les dificultats i errors que aquests processos comporten, i regulant l'atenció per a aconseguir comprendre els propis processos d'aprenentatge i adaptar-los amb èxit a situacions variades.

  MATERIALES Y CONTENIDOS OBLIGATORIOS PARA LA ASIGNATURA DE INFORMÁTICA DE 1º ESO.

  Tecnologías Informáticas para 2º BAT.

  Materia impartida por Maximiliano Camilo Pérez

  La inteligencia artificial y la robótica se han incorporado a nuestras vidas en muchas de las tareas cotidianas y, junto con las posibilidades asociadas a la programación, conforman algunos de los elementos clave en la transformación de nuestra sociedad. La revolución digital de la segunda mitad del siglo XX posibilitó la aparición de la era de la información. Sin embargo, no fue hasta años más tarde, con el acceso mejorado a Internet, el procesamiento de grandes volúmenes de datos y su tratamiento automático a través de medios informáticos, cuando evolucionamos hacia la sociedad de la información, sucesora de la industrial. Actualmente, desde principios del siglo XXI, la incorporación y desarrollo de la computación y su aplicación en sistemas de inteligencia no biológica y en robots suponen un efecto disruptor hacia una nueva revolución industrial y un punto de inflexión en el desarrollo de la sociedad. Este nuevo escenario proporciona suficientes motivos para que la codificación de algoritmos sea considerada una disciplina instrumental. La materia Inteligencia Artificial, Programación y Robótica utiliza los fundamentos del pensamiento computacional para profundizar en el desarrollo del software, actuar sobre técnicas de inteligencia artificial, de la virtualización de la realidad y programar sistemas robóticos. Asimismo, las implicaciones de estas tecnologías para la sociedad son fruto de análisis y debate en esta materia, que contribuye al desarrollo científico, ético y social del alumnado.

  La aportación de esta materia al logro de los objetivos de etapa es muy relevante por las implicaciones de los aprendizajes que promueve. Su relación directa con las ciencias de la computación y la ingeniería le confiere las características necesarias para el desarrollo de las competencias tecnológicas y digitales básicas, así como de la reflexión ética sobre su funcionamiento y utilización.

  Curso LOMLOE de PROGRAMACIÓN, REDES Y SISTEMAS impartido por D. Maximiliano Pérez.

  El desenvolupament dels avanços tecnològics i digitals està marcant l'evolució de la societat del segle XXI. És notori com afecten a la vida quotidiana aquests canvis i el ritme amb els quals es produeixen, la qual cosa justifica la necessitat de dotar l'alumnat de capacitat d'adaptació satisfactòria. En aquesta línia, la matèria Programació, Xarxes i Sistemes Informàtics aborda el pensament computacional, els sistemes informàtics, les xarxes, i els serveis en xarxa des d'un punt de vista crític, responsable i solidari per a fer front als principals reptes d'una societat digitalitzada. Conjuga la mobilització de sabers científic i tecnològics amb el desplegament d'actituds necessàries per al desenvolupament vital, el treball en equip i l'exercici d'una ciutadania digital enriquidora.

  Aquesta matèria afavoreix la consecució dels objectius de Batxillerat gràcies al seu desenvolupament pràctic, col·laboratiu i crític, la qual cosa facilita el creixement personal i acadèmic de l'alumnat. Al mateix temps, ajuda a fomentar la seua participació en la construcció d'una societat justa, solidària i equitativa que respecte les diferències i rebutge els estereotips que condueixen a la discriminació, a través de l'exercici d'una ciutadania digital democràtica. També s'afavoreixen les destreses bàsiques en l'ús de fonts d'informació de manera crítica com a mitjà per a adquirir coneixement, desenvolupant-se al seu torn competències científiques i tecnològiques. La realització en grup de projectes informàtics i de programació ajuda a enfortir la confiança en si mateix de l'alumnat, la iniciativa personal, l'autonomia, la creativitat, la flexibilitat i el sentit estètic, així com la capacitat de planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats proactivament en el treball diari.

  Es pretén la consecució del doble objectiu de dotar l'alumnat de la formació i maduresa intel·lectual i humana que li permeta incorporar-se a l'educació superior i a la vida activa amb responsabilitat i aptitud, i al mateix temps, de proporcionar-li situacions d'aprenentatge significatives i reals per a afrontar els principals reptes del segle XXI. Des d'aquesta matèria s'aborden temes com el benestar, el desenvolupament d'una societat inclusiva, l'aprofitament crític, ètic i responsable de la cultura digital, la resolució pacífica de conflictes i la sostenibilitat, entre altres, que ajuden a construir una ciutadania activa i democràtica.

  Sitio de encuentro para los alumnos de San José Artesano que cursan la asignatura de Tecnología Industrial II.

  Sitio de encuentro para los alumnos que cursan Tecnología e Ingeniería 1º de Bachillerato.

  Adaptado a la LOMLOE.

  English for students.

  PLATAFORMA GAMIFICADA DE ANIMACIÓN A LA LECTURA.

  SE PROPONEN LECTURAS  ADAPTADAS A CADA CURSO DE FORMA QUE CADA LECTURA SE TRABAJE DE FORMA GAMIFICADA, CON RETOS SUPERABLES QUE DAN ACCESO A NUEVOS RETOS.

  MATERIALES DE CONSULTA: ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y VOCACIONAL.

  Curso de Formación Continua. Iniciación al diseño industrial e Impresión 3D.